Rekruterka / Rekruter

Lokalizacja: Gdynia

Miejsce pracy: Gdynia, Śląska 47

Dołącz do nas, jeśli: 

 • Rozmawianie z ludźmi i ich poznawanie jest czymś co uwielbiasz?
 • Nie chcesz szukać kandydatów na trudnym rynku IT?
 • Dojście do tego co „siedzi w człowieku” sprawia Ci największą satysfakcją?
 • Samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania nowych rozwiązań w procesach rekrutacji to coś co Cię „kręci”?
 • Znasz i rozumiesz takie pojęcia jak „candidate experience”, „employer branding”?

To dobrze trafiłeś! 
Szukamy osoby, która wie, że dobry rekruter kocha słuchać innych i wie, że kandydata się nie ocenia tylko poznaje 😊 (oceny są w szkole). 

Zadania u nas:

 • samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych, czyli nastaw się na to, że to Ty będziesz odpowiadać za publikację, selekcję, prowadzenie wywiadów i spotkań rekrutacyjnych
 • będziesz mieć możliwość wybierania i tworzenia oraz rozwoju narzędzi rekrutacyjnych
 • możesz aktywnie pozyskiwać i budować sieć kontaktów wśród kandydatów oraz za pośrednictwem portali branżowych i mediów społecznościowych
 • współpraca z portalami ogłoszeniowymi, Biurami Karier i innymi instytucjami wspierającymi rozwój zawodowy kandydatów
 • budowanie relacji z kandydatami i dbanie o ich pozytywne doświadczenia z procesu rekrutacji
 • wsparcie i udział w różnorodnych projektach HR
 • raportowanie oraz śledzenie trendów rekrutacyjnych
 • przygotowywanie zestawień z działań rekrutacyjnych

Nasze oczekiwania:

 • min. dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu samodzielnie rekrutacji na różne szczeble stanowisk
 • wykształcenie wyższe (najlepiej o kierunkach: psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • znajomość metod selekcji oraz kanałów dotarcia do kandydatów
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • duża samodzielność w działaniu i nieszablonowe podejście do problemów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • samodzielność w działaniu
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • szansę na zostanie ekspertem w rekrutacjach, który bazuje na własnym doświadczeniu i „konikiem” jest dla niego praca i rozwój w tym co lubi najbardziej
 • koleżeńską atmosferę pracy i bezpośrednią kulturę pracy

 
Aplikacje można wysyłać mailem na adres:

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Spedytora Drogowego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

Informacja:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 586 010 42 85, REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:

Zbożowa 4
70-653 Szczecin

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.

4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

6) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.

7) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: iod@logistics.pl.

8) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: iod@logistics.pl.

9) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.